ประวัติย่อ

            เดิมโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ตั้งอยู่ที่บ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 4 ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ในสวนยางของ นายดอรอแม มะลี ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ประชาชนได้มาเรียนวิชาศาสนา จึงได้จัดตั้งเป็น "ปอเนาะ" ชื่อว่า “ปอเนาะอัตตารบียะตุลอัตพาล” 

            ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2513 นายดอรอแม มะลี ได้ขออนุญาตจดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลามและเริ่มสร้างอาคารเรียนเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2514 โดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ปกครองนักเรียน ครูโรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ เมื่อสร้างเสร็จแล้วครูใหญ่โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ นายนภดล ภัทราธิกุล ได้กรุณาตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่า "โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา" มีนางคอลีเยาะ มะลี  เป็นผู้จัดการและนายดอรอแม มะลี ผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ในสมัยนั้น

            ในระยะเปิดทำการใหม่ ๆ โรงเรียนทำการสอนเฉพาะวิชาศาสนาอย่างเดียว จนกระทั่งมีนายนิดิง แวหามะ อาสามาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าตอบแทน จึงได้เปิดทำการสอนวิชาสามัญได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทางจังหวัดก็ได้ส่งข้าราชการมาช่วยสอนวิชาสามัญแบบการศึกษาผู้ใหญ่ระดับ 3 โดยนายวิโรจน์ นิแว ต่อมาได้มีการสับเปลี่ยนครูโดยนายนิอัมมะ เฮงสาแม รับช่วงต่อในระหว่างที่นายนิอัมมะ เฮงสาแม สอนอยู่นั้นได้มีแนวคิดที่จะย้ายสถานที่เรียน เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกและนักเรียนก็ลดลงตามลำดับ จึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียนในหมู่บ้านได้มีมติให้ย้ายสถานที่เรียนมาตั้งที่หมู่บ้านสะพานเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  โดยดำเนินการเช่าที่ดินของนายมะเย็ง  ยีลูมา กำหนดระยะเวลา 10 ปี เมื่อตกลงสัญญาเช่าเสร็จแล้วก็ได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารในพื้นที่แห่งใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 และดำเนินการจัดขออนุญาตเปิดสอนตามใบอนุญาตเลขที่ 417 / 2527 ลงวันที่ 29  ตุลาคม 2527 พร้อมดำเนินการเปลี่ยนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับ 4 มาเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ตามใบอนุญาตเลขที่ 156 / 2529 ดำเนินการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา  2529 เป็นต้นมา

            ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2531 ทางโรงเรียนได้รับหนังสือด่วนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  ให้เตรียมความพร้อมเนื่องจากองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา เมื่อพระองค์ทรงเสด็จเยือนโรงเรียนแล้ว พระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำริให้โรงเรียนดำเนินโครงการไว้ 4 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
  2. โครงการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียน
  3. โครงการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียน
  4. โครงการเรียนต่อของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

           ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้พยายามตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขององค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโครงการขยายชั้นเรียน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาตเลขที่ 009/2533 เป็นต้นมา พร้อมกันนั้น ทางโรงเรียนได้ขยายชั้นศาสนาเพิ่ม เดิมชั้นศาสนาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1 – 4 (อิบตีดาอียะฮ์)  และได้ขยายเพิ่มถึงชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 1 -3 (มูตาวัซซีเฏาะฮ์)

ต่อมาในปีการศึกษา 2537 ทางโรงเรียนได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสภาพของโรงเรียน จากมาตรา 15(2)  มาเป็น มาตรา 15(1)  ได้ตามใบอนุญาตเลขที่ นธ 009/2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2538 และได้อนุญาตให้ประกาศใช้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 เป็นต้นไป

ต่อมาในปีการศึกษา 2546 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 19 ห้องเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศิษย์เก่าผู้มีจิตศรัทธา และทางโรงเรียนดำเนินการกู้ยืมเงินจากธนาคารอิสลามเป็นเงิน  3,000,000 บาท ขณะนี้ได้สร้างอาคารดังกล่าวจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้ยื่นคำร้องขออนุญาตใช้อาคาร ตามใบอนุญาต เลขที่ นธ 007/2549

ต่อมาในปีการศึกษา 2549 มีคณะองคมนตรี ฯพณฯ ท่าน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้จัดสรรงบประมาณให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ต้นแบบตามแนวทางของ สสวท. จำนวน 550,000 บาท ให้กับโรงเรียนอัครศาสน์วิทยา ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้  ให้กับนักเรียนและชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอยี่งอและอำเภอใกล้เคียงมาใช้บริการร่วมกัน

ต่อมาในปีการศึกษา 2550 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิอัครศสน์วิทยา และได้ขออนุญาตโอนกิจการของโรงเรียนให้เป็นของมูลนิธิอัครศาสน์วิทยา โดยมีนายดอรอแม  มะลี  เป็นประธานมูลนิธิอัครศาสน์วิทยา  ตามใบอนุญาตเลขที่ ต.นธ 1/2551 ทะเบียนเลขที่ นธ 38/2550 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 และทางผู้รับใบอนุญาตได้ทำการโอนโรงเรียนให้กับมูลนิธิอัครศาสน์วิทยา ตามหนังสืออนุญาตที่ นธ 01/2550 ลงวันที่ 14  มีนาคม 2550 เป็นต้นไป

   

ข่าวการศึกษา

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   

My QRcode  

   

เว็บไซต์ สพฐ

   

เว็บไซต์ สอศ

   

เว็บไซต์ สกอ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเขต

   
© ALLROUNDER