ปรัชญาของโรงเรียน

“ศึกษาดี      กิจกรรมเด่น      เน้นคุณธรรม”

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งจัดการศึกษาให้กับชุมชน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้  ทั้งทางด้านวิชาการ  กิจกรรม  สืบสานงานพระราชดำริ  และก้าวทันเทคโนโลยี

   

ข่าวการศึกษา

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   

My QRcode  

   

เว็บไซต์ สพฐ

   

เว็บไซต์ สอศ

   

เว็บไซต์ สกอ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเขต

   
© ALLROUNDER