พันธกิจ  (Mission)

  1. จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ทั้งวิชาสามัญและวิชาศาสนา
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถนำความรู้จากหลักธรรมศาสนานำสู่วิธีปฏิบัติอย่างแท้จริง
  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาชีพ และด้านกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการพระราชดำริ
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. พัฒนาบุคลากรและปฏิรูปการเรียนการสอน โดยเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี

 เป้าประสงค์

       นักเรียน  มีนิสัยใฝ่รู้  รักการอ่าน  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน  และใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  ส่งเสริมให้เรียนวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 

  • ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้สื่อนวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เหมาะกับผู้เรียน  และครูต้องเปิดใจกว้างให้เด็กมีความอุ่นใจ  กล้าคิด  กล้าพูด  กล้าทำ  กล้าแสดงออก
  • ผู้บริหาร เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่าย  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
  • โรงเรียน เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ  มีบรรยากาศดี  และสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น  ปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
  • ผู้ปกครอง ให้การยอมรับ เชื่อถือ  มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ  พร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนได้ทุกโอกาส
   

ข่าวการศึกษา

   

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

   

My QRcode  

   

เว็บไซต์ สพฐ

   

เว็บไซต์ สอศ

   

เว็บไซต์ สกอ

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเขต

   
© ALLROUNDER